SAMEN KOMEN WE ERUIT

Met elkaar tot een oplossing komen

In elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Mocht dit contact niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Bravoo:

drs. R. Venema
T 0416 28 31 03
E info@stichtingbravoo.nl

Onze interne contactpersonen

Iedere Bravooschool heeft een interne contactpersoon. De contactgegevens kunt u vinden op de website van de betreffende Bravooschool of u kunt het navragen bij de directeur van de school. Bij de interne contactpersoon kunt u terecht met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school, bijvoorbeeld personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers e.d.

Onze externe vertrouwenspersonen

Ook de externe vertrouwenspersoon kan worden benaderd om de klager behulpzaam te zijn om tot een oplossing te komen en daarmee mogelijk een formele klacht te voorkomen.

Ilse Oerlemans
T 06-81575900
E ilseoerlemans@vertrouwenswerk.nl
I www.vertrouwenswerk.nl

Roy Ploegmakers
T 06 48 08 87 74
E royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
I www.vertrouwenswerk.nl

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij men er op deze wijze niet uit kan komen. Stichting Bravoo is voor de behandeling van klachten daarom aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191 3508 AD Utrecht
T 030 280 95 90
E info@onderwijsgeschillen.nl

Klik hier voor de laatste versie van de Klachtenregeling.

Klik hier voor de laatste versie van de Klokkenluidersregeling.