HULP VOOR KINDEREN MET EEN TAALACHTERSTAND

Werken aan de Nederlandse taal

Bravoo ziet taal als de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle deelname aan de maatschappij. Regelmatig stromen er in het onderwijs kinderen binnen met een taalachterstand. Voor deze leerlingen bieden we extra ondersteuning in de vorm van Taalimpuls en Taalondersteuning.

Taalimpuls

Voor leerlingen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, die behoren tot de doelgroep Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) of waarbij een Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld. Onder begeleiding van een deskundige wordt gewerkt aan het vergroten van woordenschat en taalbegrip om kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten.

Taalondersteuning

Voor leerlingen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen en niet of nauwelijks in de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn. Onder begeleiding van een deskundige wordt gewerkt aan de beheersing van de Nederlandse taal, waardoor zij in staat zijn zo snel mogelijk het reguliere lesprogramma op school te volgen.