PLUSKLAS BIEDT UITDAGEND ONDERWIJS

Meer- en hoogbegaafde kinderen op de basisschool

Binnen het Samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning aan hoogbegaafde kinderen. Scholen beschrijven in hun schoolprofiel welke zorg zij aan de kinderen kunnen bieden en wat de grenzen van deze zorgcapaciteit zijn. Per school wordt een talentbeleid opgesteld. Dit beleid wordt verwoord in het schoolplan. Veel hoogbegaafde kinderen kunnen binnen de eigen basisschool passend onderwijs op niveau ontvangen.

Extra uitdaging in de Plusklas

Hoewel het streven is om kinderen op de eigen school passend onderwijs te bieden, zal soms blijken dat de onderwijsbehoeften van een hoogbegaafde leerling dusdanig specifiek zijn, dat er op de eigen school onvoldoende aan tegemoet kan worden gekomen. Deze kinderen verliezen soms, ondanks onderwijsaanpassingen, hun motivatie om te leren of ze vinden onvoldoende aansluiting bij hun klasgenoten. Voor deze hoogbegaafde kinderen heeft Bravoo, als speciale bovenschoolse voorzieningen, de Plusklassen ingericht.

Plusklassen in drie gemeenten

Bravoo heeft Plusklassen georganiseerd en gefaciliteerd, waarbinnen per groep maximaal 15 leerlingen worden begeleid. In de Plusklassen wordt gedurende één dagdeel in de week uitdagend onderwijs geboden door leerkrachten met ruime expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Als op zichzelf staande onderwijsvoorziening levert de Plusklas geen lesprogramma voor de vaste school van de leerling. In de Plusklas wordt specifiek afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafden, vanuit het besef dat deze kinderen niet alleen sneller en gemakkelijker leren, maar vooral fundamenteel anders denken.