SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID DELEN

Medezeggenschap in MR en GMR

Op elke Bravoo-school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor het team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. De GMR fungeert voor het bestuur als een gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. In overleg wordt het beleid toegelicht en alle argumenten besproken. Altijd in goede harmonie en met wederzijds respect voor elkaars positie.

GMR (GMR@stichtingbravoo.nl)

Personeelsgeleding:

  • Saskia Jansen
  • Kevin Janssen (voorzitter)
  • Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers
  • Ineke Sprangers-Haarbosch


Oudergeleding:

  • Arjen Kroon
  • Harald Pieters
  • Esther Witteveen

 

Statuut en reglementen (G)MR Stichting Bravoo

 

Jaarverslag