SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID DELEN

Medezeggenschap in MR en GMR

Op elke Bravoo-school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor het team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. De GMR fungeert voor het bestuur als een gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. In overleg wordt het beleid toegelicht en alle argumenten besproken. Altijd in goede harmonie en met wederzijds respect voor elkaars positie.

GMR

Personeelsgeleding:

  • Saskia Jansen
  • Kevin Janssen
  • Saskia Struijlaart (secretaris)


Oudergeleding:

  • Marijke Doevendans
  • Eline van Gelder (voorzitter)
  • Arjen Kroon

Statuut en reglementen (G)MR Stichting Bravoo