Raad van Toezicht

INTEGRAAL TOEZICHT OP ORGANISATIE RvT Stichting Bravoo De Raad van Toezicht van Stichting Bravoo houdt als intern toezichthouder integraal toezicht op de gang van zaken binnen de stichting en haar organisatie. De vier gemeenten waarin de Stichting opereert, treden op als extern toezichthouder. Integraal toezicht wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en […]

Medezeggenschap

SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID DELEN Medezeggenschap in MR en GMR Op elke Bravoo-school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor het team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. De GMR fungeert voor het bestuur als een gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. In overleg wordt het beleid toegelicht […]

Publieke verantwoording

RESULTATEN BRAVOO TER INZAGE Jaarrapporten geven helderheid Bravoo legt jaarlijks verantwoording af over de bereikte resultaten. In het Jaarrapport maakt Bravoo inzichtelijk hoe het staat met de realisatie van ambities uit het strategische Koersplan ‘Kansen benutten’, maar geeft daarnaast informatie over onderwijsopbrengsten, beleidsontwikkeling en de financiële positie van Bravoo.   Jaarverslagen – Jaarrapport 2022 – Jaarrapport […]

Profiel

HOOGWAARDIG OPENBAAR ONDERWIJS Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs Bravoo is ontstaan na een fusie van de besturen van de openbare basisscholen in de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het uitzetten van de kaders waarbinnen het College van Bestuur in samenwerking met de directeuren van […]

CvB en Bestuurskantoor

EINDVERANTWOORDELIJKHEID BRAVOO CvB Stichting Bravoo Stichting Bravoo is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur van Bravoo geeft leiding aan de hele organisatie. Het College van Bestuur deelt het Jaarrapport met de stakeholders om zich te verantwoorden en om in gesprek te blijven over het gevoerde beleid. Bestuurskantoor Het bestuurskantoor in Kaatsheuvel beschikt over een […]